Webbplatsens användningsvillkor

Läs användarvillkoren noggrant innan du går in på eller använder webbplatsen. Acceptans av nedanstående villkor: §. Du samtycker till och är bunden till villkoren som anges nedan samt även de ändringar som Johnér Bildbyrå AB kan komma att publicera då och då (sammantaget "användarvillkoren"). Om du inte accepterar alla villkor som finns i användarvillkoren, besök inte och använd inte webbplatsen.
§. Johnér Bildbyrå AB kan komma att ändra användarvillkoren och andra riktlinjer och regler på sidan då och då. För att du ska kunna använda sidan måste du acceptera sådana förändringar. Din tillgång och användning av sidan står under de aktuella versionerna av användarvillkoren, regler och riktlinjer som finns på sidan när användningen sker. Se till att regelbundet läsa "Köpvillkoren" på hemsidan www.johner.se för att se de aktuella användarvillkoren. Om du bryter mot något av användarvillkoren, kan din licens och tillgång till sidan komma att avslutas.
Immateriella rättigheter och begränsningar i tillgång för användare: §. Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata (kollektivt "Johnér Bildbyrå ABs innehåll"), skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. All otillåten användning av Johnér Bildbyrå ABs innehåll bryter mot dessa lagar och dessa användarvillkor. Förutom vad som uttryckligen anges häri eller i ett separat licensavtal mellan dig och Johnér Bildbyrå AB, beviljar Johnér Bildbyrå AB inte någon uttrycklig eller underförstådd tillåtelse att använda webbplatsen, webbplatsens tjänster (som definieras nedan), eller något av Johnér Bildbyrå AB innehåll. Du samtycker till att inte kopiera, publicera, rama in, länka till, ladda ner, överföra, ändra, anpassa, skapa härledda arbeten baserade på, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, överlåta, distribuera, visa, utföra, licens, licensiera eller dekonstruera webbplatsen eller något av Johnér Bildbyrå AB innehåll. Dessutom samtycker du till att inte använda någon data mining, robotar eller liknande uppgifter och/eller bildinsamling och utvinningsmetoder i samband med webbplatsen eller Johnér Bildbyrå AB innehåll.
§. Du får inte ladda ner, distribuera, visa och/eller kopiera Johnér Bildbyrå ABs innehåll såvida du inte ingått i ett avtal med Johnér Bildbyrå AB.
§. Du får inte ta bort vattenstämplar eller upphovsrättsmeddelanden (inklusive IPTC data/Meta-data) som finns på innehåll.
Våra varumärken: §. I de här användarvillkoren syftar "Varumärke(n)" på all sedvanerätt och registrerade varumärken, logotyper, servicemärken, firmanamn, domännamn på internet och andra ursprungsbeteckningar som används av Johnér Bildbyrå AB, nu och i framtiden.
§. Ingenting häri beviljar, och ska inte heller så tolkas, dig rätten att använda något av Johnér Bildbyrå AB varumärken, såvida det inte uttryckligen anges i användarvillkoren.
§. Du samtycker till att du inte kommer att använda Johnér Bildbyrå AB varumärke på ett sätt som kan vanära, nedvärdera eller ge en negativ återspegling på varumärket eller Johnér Bildbyrå AB.
§. Du samtycker till att du inte kommer att bestrida eller på annat sätt utmana (t.ex. i någon rättslig åtgärd eller annat), eller hjälpa eller uppmuntra någon annan person eller enhet att bestrida eller utmana giltigheten i någon av Johnér Bildbyrå AB varumärken eller varumärkesrättigheter som tillhör Johnér Bildbyrå AB.
§. Du förbinder dig att inte använda något av Johnér Bildbyrå AB varumärken eller någon variant därav (även felstavningar) som domännamn eller som en del av ett domännamn oavsett toppdomän, eller som metatagg, sökord, eller någon annan typ av programkod eller data.
§. Du får inte vid något tillfälle, anta eller använda, utan ett skriftligt och föregående medgivande från Johnér Bildbyrå AB, ett ord eller märke som liknar eller kan komma att förväxlas med Johnér Bildbyrå AB varumärken.
§. Utseendet och känslan på Johnér Bildbyrå AB webbplats, inklusive sidhuvuden, egen grafik, knappikoner, och skrivtecken, är signum och/eller varumärke eller firmamärke som tillhör Johnér Bildbyrå AB och får därför inte kopieras, imiteras eller användas, varken helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Johnér Bildbyrå AB.
§. Alla andra varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som används eller förekommer på Johnér Bildbyrå AB webbplats tillhör sina respektive ägare. Hänvisning till alla produkter, tjänster, processer eller annan information, med firmanamn, genom varumärke, tillverkare, leverantör eller annat ska inte tolkas som reklam, sponsring eller rekommendation från Johnér Bildbyrå AB, såvida det inte uttryckligen anges.
§. Du får inte använda Johnér Bildbyrå AB varumärke, logo, bild eller annan patentskyddad grafik tillhörande Johnér Bildbyrå AB för att länka till Johnér Bildbyrå AB webbplats utan att ha fått skriftligt tillstånd från Johnér Bildbyrå AB.
§. Du får inte rama in eller hotlänka till Johnér Bildbyrå AB webbplats eller någon bild utan föregående skriftligt medgivande från Johnér Bildbyrå AB.
Tjänsterna på denna webbplats: §. Olika tjänster görs tillgängliga för dig, i enlighet med din användning av webbplatsen och Johnér Bildbyrå AB innehåll licensierade därpå ("Webbplatsens tjänster"). Du har tillgång till webbplatsens tjänster förutsatt att du följer dessa användarvillkor, tillämpliga licensavtal med Johnér Bildbyrå AB, och lagen. Johnér Bildbyrå AB förblir ensam ägare till alla rättigheter, titel och intresse för webbplatsens tjänster och förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats €‹enligt dessa användarvillkor. Johnér Bildbyrå AB kan ändra, ersätta eller avbryta eventuella webbplatstjänster när som helst, oavsett anledning, med eller utan förvarning, enligt Johnér Bildbyrå AB egen bedömning. Johnér Bildbyrå AB tillhandahåller webbplatsens tjänster i "befintligt skick" och "efter tillgänglighet". Johnér Bildbyrå AB (eller tredje part som agerar för dess räkning) kan samla in uppgifter om din användning av webbplatsens tjänster.
§. Johnér Bildbyrå AB kan göra Johnér Bildbyrå AB innehåll tillgängligt via webbplatsens tjänster. Du får inte använda något av Johnér Bildbyrå AB innehåll för något ändamål utan att först erhålla en licens för att använda Johnér Bildbyrå AB innehåll. All användning av Johnér Bildbyrå AB innehåll som du använder regleras av gällande licensavtal mellan dig och Johnér Bildbyrå AB. Att visa och/eller distribuera vattenstämplat och olicensierat Johnér Bildbyrå AB-innehåll till allmänheten (oavsett om det är del av härlett arbete eller enbart) utgör intrång i upphovsrätten.
Intrångsklagomål gällande upphovsrätten: §. Om du anser att någon bild eller annat material som gjorts tillgänglig via Johnér Bildbyrå AB strider mot någon som helst upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, kan du anmäla det till Johnér Bildbyrå AB på det vis som anges i vår DMCA-policy gällande meddelande vid upphovsrättsintrång .
Begränsningar i användningsrätten på webbplatsen: §. Du samtycker till att du inte kommer att: a. ägna sig åt förfaranden som utgör en överträdelse av någon lag eller som strider mot Johnér Bildbyrå AB eller en tredje parts rättigheter. b. Bryta mot gällande lagar eller förordningar som rör tillgång till eller användning av webbplatsen eller delta i någon verksamhet som är förbjuden enligt dessa användarvillkor. c. Bryta mot Johnér Bildbyrå AB eller tredje parts rättigheter (inklusive rättigheter till privatliv och publicitet) eller använda våld mot, förtala, trakassera, förfölja eller hota någon annan.
Avslut av användning: §. Johnér Bildbyrå AB kan blockera, begränsa, inaktivera, avbryta eller avsluta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen, webbplatstjänsterna och/eller Johnér Bildbyrå AB innehåll när som helst efter Johnér Bildbyrå AB gottfinnande, utan förvarning eller ansvar gentemot dig. Varje handling av er som, enligt Johnér Bildbyrå AB eget gottfinnande, begränsar eller förhindrar någon annan person eller företag från att använda eller ta del av webbplatsen eller webbplatstjänsterna är strängt förbjudet och kan leda till avstängning av din tillgång till webbplatsen eller webbplatstjänsterna utan ytterligare meddelande.
Länkar till tredjeparts webbplatser: §.I händelse av att Johnér Bildbyrå AB länkar från sin webbplats till en tredje parts webbplats eller tillåter tredje part att länka från sin webbplats till Johnér Bildbyrå AB webbplats, bör du vara medveten om att Johnér Bildbyrå AB ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, och accepterar inget ansvar för innehåll eller praxis för sådana tredje parter eller deras webbplatser. Sådana webbplatser är inte under Johnér Bildbyrå AB kontroll och Johnér Bildbyrå AB tillhandahåller och/eller tillåter dessa länkar endast som en service till dig. Införandet av en länk innebär inte tillhörighet, godkännande eller antagande av Johnér Bildbyrå AB.
Garantier och friskrivningar: §. Din användning av webbplatsen och webbplatsens tjänster sker på egen risk. Webbplatsen och webbplatsens tjänster tillhandahålls av Johnér Bildbyrå AB under dessa användningsvillkor utan garanti av något slag, vare sig uttrycklig, underförstådd, lagstadgad eller övrigt. Johnér Bildbyrå AB frånsäger sig uttryckligen alla garantier av alla slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att var och en av webbplatsens tjänster som görs tillgängliga när som helst, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, och någon annan garanti som kan uppkomma under någon lag. Utan att begränsa det föregående, gör Johnér Bildbyrå AB inga garantier för att: (i) Webbplatsen uppfyller dina krav; (Ii) tillträde till webbplatsen kommer att vara oavbruten; (Iii) kvaliteten på webbplatsen kommer att uppfylla dina förväntningar; och (iv) eventuella fel eller brister i plats, tjänster eller material kommer att korrigeras. Johnér Bildbyrå AB gör inga utfästelser eller garantier att webbplatsens tjänster kommer att tillåtas i din jurisdiktion, att webbplatsens tjänster eller din användning av webbplatsens tjänster kommer att vara utan avbrott eller felfria, att något av ditt innehåll som du skickar in kommer att finnas tillgängligt bland webbplatsen tjänster eller kommer att lagras av webbplatsens tjänster, att webbplatsens tjänster kommer att uppfylla dina behov, eller att Johnér Bildbyrå AB kommer att fortsätta att stödja någon speciell egenskap hos webbplatsens tjänster. I den mån som ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning inte gäller, kommer alla tillämpliga uttryckliga, underförstådda, och lagstadgade garantier att begränsas i varaktighet till en period av trettio (30) dagar efter den dag då du först använde webbplatsens tjänster, och inga garantier ska gälla efter denna period.
Personuppgifter och integritet: §. Johnér Bildbyrå AB kommer att använda och beskydda din data, så som ditt namn och adress, i enlighet med PUL (personuppgiftslagen).
Skadeersättning: §. Du samtycker till att försvara, gottgöra och oskyldigförklara Johnér Bildbyrå AB, dess dotterbolag, koncernbolag, licensgivare, anställda, agenter, tredjepartsleverantörer av information, fotografer och oberoende entreprenörer mot eventuella anspråk, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) som härrör från eller är relaterade till ditt uppförande, din användning eller oförmåga att använda webbplatsen och webbplatsens tjänster, ditt brott eller påstådda brott mot webbplatsens användarvillkor eller någon representation eller garanti häri, din obehöriga användning av Johnér Bildbyrå AB innehåll, eller ditt brott mot någon annans rättigheter.
Gällande lag och jurisdiktion: §. Dessa användarvillkor kommer att styras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Du samtycker härmed till att alla åtgärder, kontroverser och tvister som uppkommer av eller i samband med detta avtal skall prövas och beslutas uteslutande vid domstolar i Sverige. Du godkänner att delgivning i alla åtgärder, kontroverser och tvister som uppkommer av eller i samband med användningsvillkoren får ske genom att skicka en kopia av registrerade eller rekommenderade brev (eller i huvudsak all likartad form av brev), porto betalt, till den andra parten, dock skall inget i detta påverka rätten att utföra delgivning på något annat sätt än det som är tillåtet enligt lag. Dessa användningsvillkor ska inte vara emot eller i förmån för någon utav parterna, utan i enlighet med den verkliga innebörden av språket härav. Ogiltighet eller avsaknaden av någon del av dessa användningsvillkor ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av återstoden härav.